รายงานผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 9

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 "ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21" (2-5 ก.พ. 59)
จัดทำโดย : มทร.ล้านนา

ครั้งที่ 8

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" (5 - 6 ก.พ. 58)
จัดทำโดย : มทร.ศรีวิชัย

ครั้งที่ 7

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" (12 - 13 ก.พ. 57)
จัดทำโดย : มทร.สุวรรณภูมิ