วัตถุประสงค์

     เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานร่วมกันโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

     ................................................................................