ชื่อ รศ. ดร.อุษาพร เสวกวิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02 549 3501
โทรสาร 02 577 5048
E-mail uan_51@hotmail.com

ชื่อ รศ. ดร.อุษาพร เสวกวิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02 549 3501
โทรสาร 02 577 5048
E-mail uan_51@hotmail.com


ชื่อ นายสันติ เกษมวัฒนปัญญา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ สำนักประกันคุณภาพการศึกษาเลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2549-3502 , 081-835-7601
โทรสาร 0-2577-5048
E-mail s_kasem835@hotmail.com


ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 08 9519 1961
โทรสาร 0 2287 9719
E-mail prasert.s@rmutk.ac.th


ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่อยู่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 08-1561-9595
โทรสาร 0-2287-9684
E-mail jiraporn.p@rmutp.ac.th , khunjoy95@hotmail.com


ชื่อ อาจารย์กุลชยา พงษ์แสวง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 1177 , 085 153 6335
โทรสาร 02-287-9684
E-mail Nuna_rdi@hotmail.com


ชื่อ นางสาววราพร ชาญชัยฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่อยู่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1177 / 081 002 9063
โทรสาร 02-287-9684
E-mail chanchairit.w@hotmail.com , waraporn.c@rmutk.ac.th


ชื่อ นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
ตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 089 108 7622
โทรสาร 038 358 209
E-mail surin_cpc@hotmail.com


ชื่อ นางสาวสยุมพร บุญเกิด
ตำแหน่ง บุคลากร สังกัด กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 082 550 3883
โทรสาร 038 358 145
E-mail rmutto_hr@hotmail.com , toiearth1626@hotmail.com


ชื่อ นายกำธร เขียวแก่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ สังกัด สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 086 400 2098
โทรสาร 038 358 209
E-mail rmutto_qa@hotmail.com


ชื่อ นางสาวศิริพร รุ่งแสง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 081 576 6532
โทรสาร 038 358 209
E-mail ningearth99@hotmail.com


ชื่อ นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 087 605 2706
โทรสาร -
E-mail anongluk_som@hotmail.com


ชื่อ นางสาวชาลินี ชำนาญวารินทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 086 817 3544
โทรสาร 038 358 209
E-mail koy.ang@hotmail.com


ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ที่อยู่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0818502933
โทรสาร 0 2280 0435
E-mail fuangfah_m@yahoo.com


ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข สุขโข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้
ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้ อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 08 9079 1891
โทรสาร 0 2281 1833
E-mail dk_037@hotmail.com


ชื่อ นายสุนทร เหรียญจื้อ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้ อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2281 1833
โทรศัพท์มือถือ 08 6385 3518
โทรสาร 0 2281 1833
E-mail torn_18@hotmail.com , torn_18@hotmail.co.th


ชื่อ นางสาวชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสาย 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 6000 ต่อ 2162 , 02 889 4585 , 080 554 5609
โทรสาร 02 889 4588
E-mail ajan-kob@hotmail.com


ชื่อ นางนิลุบล ขอรวมเดช
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาลัยเพาะช่าง
ที่อยู่ วิทยาลัยเพาะช่าง 86 ถ.ตรีเพชร พระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 081 613 6439 , 0 2623 8790 ต่อ 6602 , 02 623 8790-5
โทรสาร 0 2225 7631
E-mail k-nilubol@hotmail.com


ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์
ตำแหน่ง รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 081 881 1793
โทรสาร 053 213183
E-mail wao_narong@yahoo.com

ชื่อ ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 089 631 5400
โทรสาร 053 213 183
E-mail sk@rmutl.ac.th


ชื่อ ดร. สุเทพ ทองมา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053 – 892780 ต่อ 1105
โทรสาร 053 – 213183
E-mail sutheptongma@hotmail.com , sutheptongma@rmutl.ac.th


ชื่อ ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053 – 892780 ต่อ –
โทรสาร 053 213 183
E-mail khaosumain@gmail.com , khaosumain@rmutl.ac.th


ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีรัชตพงษ์ หอชัยรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 089 955 8658
โทรสาร
E-mail deklek@gmail.com

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

ชื่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail


ชื่อ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ที่อยู่ สถาบันการพลศึกษา 333 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 084 751 1342 , 038 054 231
โทรสาร 038 054 213
E-mail Pariwat@ipe.ac.th


ชื่อ รศ. ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ สถาบันการพลศึกษา 333 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 085 696 4142 , 038 054 218
โทรสาร 038 054 219
E-mail Chanchai_2549@hotmail.com


ชื่อ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม
ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ สถาบันการพลศึกษา 333 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 084 751 1328 , 038 054 206
โทรสาร 038 054 206
E-mail Kitrugby@ymail.com


ชื่อ นางสุขเสนอ รัตนรังสิกุล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ สถาบันการพลศึกษา 333 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 094 486 3268 , 038 054 211
โทรสาร 038 054 209
E-mail suksanoe@gmail.com


ชื่อ นางสาวนิชานันท์ ดงเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ สถาบันการพลศึกษา เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 089 214 1965
โทรสาร 038-054219
E-mail thitichaya_ct@hotmail.com


ชื่อ น.ส.อุษาภรณ์ บุญเรือง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 224 4704 ต่อ 402
โทรสาร 02 482 2174
E-mail vice_chancellor4@bpi.mail.go.th


ชื่อ ผศ. ดร.โพธิพันธ์ พานิช
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 087 077 8195 , 02 482 2174
โทรสาร 02 482 2174
E-mail dr.potipan@gmail.com


ชื่อ นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 482 2174
โทรสาร 02 482 2174
E-mail


ชื่อ น.ส.สิริสกุล เกิดมี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 224 4704 ต่อ 426 , 086 623 9555
โทรสาร 02 482 2174
E-mail sirisakul_k@hotmail.com , sirisakulkerdmee@gmail.com